ضد عفونی کردن لوازم آرایشگری

 

روزانه افراد مختلفی به یک ارایشگاه مراجعه می نمایند که معمولاً برای بیشتر انها از یک سری وسایل آرایش استفاده می شود در صورتی که یکی از مشتریان ارایشگاه دچار بیماری های قابل انتقال را دارا باشد، می تواند از این طریق دیگران را مبتلا نماید.
تعريف و شرح وظايف سالنهاي ارايستگي وزيبايي:

تعريف سالنھاي زيبايي و آرايستگي:
به مكاني گفته مي شود كه با توجه به شرح وظايف، فقط اقدامات زيباي
و آرايشي در امور پاكسازي را انجام داده وبه ھيچ عنوان حق دخالت د
امور و حيطه پزشكي و ورزشي را ندارند.

شرح وظايف مجاز در ارايشگاه زنانه و مردانه :
شامل دکلره کردن يا رنگ بری مو و يا رنگ کردن
گريم پوست، ترميم ابرو با قلم
بخور آب گرم بدون استفاده از ازن و اشعه ماوراء بنفش ، استفاده از مواد و يا ايپلاسيون
استفاده از کرم ھای مرطوب کننده و ماسک ھای استاندارد مجاز است.

موارد ممنوعيت در ارايشگاهها :
انجام کليه امور:
تاتو
ليزر
کرايو
کاشت مژه و ناخن با نفوذ در پوست ممنوع است
موارد ممنوعيت در ارايشگاهها :
برخی ديگراز اين اقدامات عبارتند از: الكتروليز، ليپوليز، ھيدرودرمی، كوتريزاسيون پوست، كاشتن مو، پيلينگ )برداشتن قشر سطحی پوست) كارھايی مانند خالكوبی) تاتو (و حالت دادن ناخن ھای دست و پا) مانيكو و پديكور (در صورتی كه با وسايل آلوده و توسط افراد غيرمتخصص (در امور پزشكی) انجام شود
کليه متصديان و کارگران موظف اند علاوه بر کارت معاينه پزشکی كارت ھپاتيت
محل کار خود داشته باشند .
آرايشگران بايد پيش از شروع اصلاح نخ را با الکل ضدعفونی نمايند و جھت جلوگيری از آن شدن نخ آنھا را در قوطی ھايی در بسته نگه داشته و پس از استفاده ھر مشتری نخ را تعويض کرده تا يک نخ با پوست دو نفر تماس نداشته باشد . برای ضدعفونی کليه وسايل کار فلزی بايد از چراغ الکلی (ترجيحاً فور) استفاده شود .
برای کوتاه کردن موھا بايد از پيش بند يک بار مصرف و شانه شخصی استفاده شود .
استفاده از حوله شخصی برای خشک کردن موھا الزامی است و استفاده از حوله ھای موجود
در آرايشگاه ممنوع می باشد .
استفاده از روپوش کار تميز به رنگ روشن جھت آرايشگران الزامی است .
مش کردن موھا اغلب به دو روش انجام می شود با استفاده از کلاه و با استفاده فويل . کلاھی که برای مش استفاده می شود از جنس لالاستيک نرم و با ضخامتی متوسط است که آرايشگران موظف اند پس از ھر بار مصرف کلاه آن را با مايع ظرفشويی شسته و با الکل ضدعفونی نمايند و برای جلوگيری از چسبناک شدن آن پودر بزنند . استفاده از فويل برای مش کردن بھداشتی تر است چون فويل يک بار مصرف است . اما آرايشگری که با فويل مش می کند ب با تجربه باشد چون فويل حرارتی بيشتر را در خود نگه می دارد و می تواند مو را بسوزاند
اصول بهداشتی در ارایشگاه ها :
سرشويی آرايشگاه ھا بايد پس از ھر بار استفاده شستشو و خشک شود چرا که تميز بودن سرشويی عامل مھمی در جلوگيری از انتقال بيماريھپوست و مو و بيماريھای قارچی دارد . در حال حاضر برخی آرايشگاه ھا تاتومی کنند و محصولات چاقی و لاغری و داروھای پوستی تجويز می کنند که تمام اين موارد تخلفپزشکی به حساب می آيد و يک آرايشگاه فقط حق دارد در چھارچوب وظايفی که از سوی اتحاديه صنف آرايشگران زنانه مشخص شده با توجبه نرخ ھای تعيين شده اقدام کنند .
بيماريهاي قابل انتقال در ارايشگاهها:
بيماری ھا مانند:
ايدز
B و C ھپاتيت
عفونت ھای ميکروبی، ويروسی، قارچی، و باکتريايی
بيماری ھای پوستی، اگزما، زگيل، تراخم، کزاز، کچلی، شپش و ساير
حساسيت ھای پوستی
که اغلب در صورت رعايت نکردن اصول بھداشتی و استفاده از وسايل آلوده مشترك اين بيماريھا منتقل مي شوند.
نحوه انتقال بیماری ها :
پیش بند :
قسمتی از پیش بند که دور گردن افراد بسته می شود در تماس با پوست گردن بوده و غالبا طیمدت اصلاح در این ناحیه تعریق صورت می گیرد. حال اگر مشتری ناقل بیماری هایی مانند ای
باشد و در هنگام اصلاح در ناحیه سر و صورت و گردن بریدگی ایجاد شود B و C و هپاتیتپیش بند فرد الوده شود سرایت بیماری به دیگران اتفاق می افتاد لازم به ذکر است که میکروب سفلیس و ویروس ایدز حدود نیم ساعت ،خارج از بدن انسان یا میزبان زنده می مانند و ویروسهپاتیت نیز یک هفته می تواند زنده بماند.
شانه :
در سر بعضی از افراد ممکن است، جوش های ریزی باشد که موقع شانه کردن باز شده و خون وترشحات ناشی از ان شانه را الوده کند و حتی با توجه به اینکه شانه با مو و پوست سر در تماس استدر صورتی که ضد عفونی نشود، می تواند موجب انتقال بعضی از بیماری های قارچی شود.
تیغ و قیچی :
در صورت استفاده از یک تیغ برای بیش از یک نفر، انتقال بیماری تسریع می گردد و استفاده ازریش تراش برقی و یا فرچه ها برای تراشیدن ریش نیز جزو وسایل نوک تیز مهم در انتقال بیماری در
آرایشگاه ها هستند.
حوله :
حوله هایی که گاه روی رخت اویزها در کنار خیابان جهت هواخوری مشاهده می شود، نیز می تواندوسیله ای برای انتقال بیماری های پوستی باشد
پیشگیری :
به منظور پيشگيری از انتقال کليه بيماری ھای خونی و پوستی قابل انتقالدر آرايشگاه ھا، بھترين شيوه، استفاده از وسايل اختصاصی برای ھر مشتری می باشد. بنابراين لازم است که متصديان آرايشگاه ھا از مشتريان خود بخواھند که وسايل آرايشی اختصاصی را ھمراه بياورند.
رعايت نكا ت بهداشتي:
در صورت ناچار بودن آرايشگر به استفاده از وسايل مشترك، بايد اقدامات ضدعفونی کردن وسايل كار در حضور مشتری و قبل از شرو به كار انجام شود. آرايشگر بايد ھمچنين دست ھای خود را بعد از پايان
اصلاح ھر مشتری و قبل از شروع كار مشتری بعدی، با صابون و آب شستشو دھد .
برای ضدعفونی کردن سطح ميز كار، پس از اصلاح ھر مشتری بايد الكل ٧٠ درجه به وسيله آب فشان روی ميز پاشيده و با دستمال تميز و مناسب پاك شود. كف محل كار نيز لازم است روزانه به وسيله موادضدعفونی كننده، مانند آب ژاول شستشو و گندزدايی شود.
برای ضدعفونی کردن وسايل فلزی مانند قيچی و تيغه ھای ماشين اصلا بھتر است از حرارت مستقيم استفاده شود(حداقل به مدت زمان ٣٠ ثانيهبه طوری كه وسيله مذكور كاملاً داغ شود). چراغ الكلی وسيله مناسبی برای اين كار است، ولی برخی از آرايشگران ترجيح می دھند كه يك ش كوچك گاز، مانند شعل هھای آزمايشگاھی به طور دايم روی ميز آنھا روشن باشد تا مرتب از آن استفاده كنند. برای ضدعفونی کردن وسايل پلاستيكی میتوان از محلول الكل ٧٠ درجه استفاده نمود كه البته وسايل بايد كاملا در محلول غوطه ور شوند. وسايل استفاده شده برای ھر مشتری بايد در ظرفی مجزا قرار گيرد تا در اولين فرصت با محلول ال ٧٠ درجه شسته شده و در ظرف محلول ضدعفونی قرار گيرند .

بھترين راه حفاظت شخص از انتقال بيماري ھاي واگيردار در آرايشگاه ھا انتخاب يک آرايشگاه مخصوص و استفاده از تمامي لوازمات شخص
است .
استفاده از ساولن براي ضد عفوني وسايل در آرايشگاه جھت پيشگيري و ايدز مؤثر نيست . c و b از انتقال ھپاتيت ٣٠ دقيقه در آن غوطه – الکل ٧٠ درجه بعد از اينکه وسيله به مدت ١٥  ور گرديد خاصيت ضد عفوني دارد، بنابراين ھنگامي که آرايشگاه شلو است وسيله مطمئن جھت ضدعفوني نيست .

براي ضد عفوني کردن، وسايل فلزي بايد حداقل يک دقيقه روي چراغ الکلي قرار گيرند .
بھترين راه ضد عفوني کردن وسايل پلاستيکي استفاده از محلولھيپوکلريت سديم (وايتکس) يک درصد است .
بھترين روش ضدعفوني کردن وسايل فلزي استفاده از اتوکلاو است .

ترکيبات تجاري حاوي گلوتارآلوئيد ٢% (مانند سايدکس، راپيديد، و .. مي شوند . HIV در مدت ١ تا ٢ دقيقه باعث از بين رفتن
در آرايشگاه استفاده از ھر وسيله نوک تيز يا برنده در کارھايي مانند C و B تاتو، خالکوبي و … مي تواند به راحتي بيماريھايي نظير ھپاتيت ايدز را انتقال دھد .

به طور معمول از ھر پيش بند براي چند مشتري استفاده مي شود و به ترتيب امكان خطر انتقال بيماري ھاي پوست و مو از طريق قسمتي كه دور گردن بسته مي شود و در ارتباط مستقيم با پوست است،لذا مھمترينراه براي برطرف كردن اين مشكل استفاده از پيش بند يكبار مصرف واستفاده دستمال و يا استفاده ازچسب ھاي مخصوص دور گردن مي باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *